piskar@literam.net +386 31 773 319
 
   

OCHRANA SOUKROMÍ

V souladu s ustanoveními Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (EU 2016/679) a Zákona o ochraně osobních údajů (Zakon o varstvu osebnih podatkov, Úřední věstník Republiky Slovinsko, 86/04 a další) činí společnost Piskar LITERAM d.o.o., se sídlem na adrese Miševa 1, Domžale, Slovinsko, následující:

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obecné

V tomto prohlášení společnost Piskar LITERAM d.o.o. stanovuje způsob zpracování, shromažďování, zaznamenávání, sestavování, strukturování, ukládání, přizpůsobování, upravování, zrušení, nahlédnutí, používání a zveřejňování vašich osobních údajů.

Výrazy použité v tomto prohlášení pocházejí ze 4. článku Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“).

Které osobní údaje zpracováváme

Společnost Piskar LITERAM zpracovává osobní údaje, které jsou nutné k poskytování smluvních služeb, přičemž smluvním partnerem je subjekt, kterého se osobní údaje týkají.  Jedná se o následující kategorie osobních údajů: Jméno a příjmení příjemce, bydliště příjemce, e-mailová adresa příjemce, telefonní číslo příjemce, datum narození, rodné číslo, daňové číslo příjemce, vystavené faktury, údaje o tělesné výšce, hmotnosti, tělesných rozměrech, údaje o zdravotním stavu, výživě, fyzické aktivitě a životním stylu.

Společnost shromažďuje a zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

Účely zpracování osobních údajů jsou následující:

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv zrušit zasláním e-mailu na adresu piskar@literam.net.

Jakým způsobem mě bude společnost kontaktovat za účelem marketingu

Společnost vás bude elektronickou poštou, pomocí SMS/MMS nebo push zpráv informovat o nových produktech, prodejních akcích, událostech a podobně.

Pokud se kdykoliv rozhodnete, že již nechcete, aby byly vaše údaje používány za účelem marketingu, můžete svůj souhlas zrušit zasláním oznámení na naší e-mailovou adresu piskar@literam.net.

Jaká jsou má práva týkající se zpracování osobních údajů?

Společnost přijímá veškerá opatření, aby vaše údaje zůstaly přesné.

V souladu s evropskou a slovinskou legislativou máte určitá práva týkající se vašich osobních údajů zpracovávaných společností. Zejména máte právo na přístup k osobním údajům, na opravu nebo vymazání osobních údajů nebo na omezení jejich zpracování. Rovněž máte právo vznést námitky proti zpracování a přenositelnosti údajů.

Pokud chcete uplatnit některá z těchto práv, můžete kdykoliv kontaktovat naši společnost prostřednictvím e-mailu na adresu piskar@literam.net.

Zveřejňuje a poskytuje společnost osobní údaje třetím stranám?

Společnost Piskar LITERAM nezveřejňuje, neposkytuje ani neprodává osobní údaje třetím stranám. Bez vašeho výslovného povolení nebudeme šířit žádné vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje poskytujeme třetím stranám pouze v případech, kdy tak stanoví zákon.

Vaše osobní údaje jsou uloženy a zpracovány prostřednictvím našeho poskytovatele služeb umístěného ve Republice Slovinsko, který má v souladu s povahou práce přístup k vašim osobním údajům. Vyžadujeme, aby náš poskytovatel služeb chránil vaše osobní údaje. Náš poskytovatel služeb nesmí používat nebo zveřejňovat vaše osobní údaje z jiných důvodů, než je provoz systému.

Jak dlouho společnost uchovává osobní údaje?

Společnost uchovává vaše osobní údaje tak dlouho, jak je nutné k plnění závazků vyplývajících ze smlouvy, na základě které jsou údaje zpracovávány. Společnost uchovává vaše osobní údaje nejvýš po dobu pěti let ode dne, kdy jste nám je předali nebo znovu potvrdili souhlas ke zpracováním s výjimkou případů, kdy jste svůj souhlas ke zpracovávání předčasně zrušili nebo pokud jde o údaje o vašem zdravotním stavu (citlivé údaje). Takové údaje smažeme nejpozději dvanáct (12) měsíců po ukončení programu nebo posledním využívání námi poskytnutých služeb.

Společnost může uchovávat archivované osobní údaje pro statistické nebo podobné účely ještě déle, je-li to nezbytné z obchodních důvodů a není-li to zákonem zakázáno.

Osobní údaje, které nepotřebujeme pro další obchodní činnost a ke splnění zákonem určených požadavků, budou po uplynutí výše uvedeného období zničeny, trvale odstraněny a vymazány ze všech našich záznamů.

Jak mohu kontaktovat společnost v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Pokud chcete nahlédnout do osobních údajů, které o vás uchováváme, změnit je nebo odvolat souhlas s uchováním, kontaktujte nás na adrese piskar@literam.net.

Pokud nesouhlasíte se způsobem, jakým nakládáme s vašimi osobními údaji, máte právo podat odvolání k orgánu dohledu, to je Komisař pro informace Republiky Slovinsko. V každém případě doporučujeme, abyste nás o případném nesouhlasu nejprve informovali. Takto budeme moci najít smírné řešení.

Pokud máte jakékoliv jiné otázky ohledně způsobu použití osobních údajů, které v tomto prohlášení nejsou vyjasněny, nás prosím kontaktujte.

Závěrečná ustanovení

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů vstupuje v platnost dnem 25. 5. 2018.

Společnost může upravovat, doplňovat, harmonizovat, opravovat atd. toto prohlášení způsobem, který zohledňuje obchodní politiku společnosti a je v souladu s platnými právními předpisy.

Takto upravené prohlášení vstupuje v platnost dnem zveřejnění.

O každé změně vás budeme informovat po e-mailu, prohlášení zveřejníme na internetových stránkách www.literam.net

 

AUTORSKÁ PRÁVA

Publikovaný obsah a technologie jsou vlastnictvím společnosti Piskar LITERAM D.O.O. Autorská práva se vztahují především na všechny části programového kódu, programové architektury a inženýrství, grafické prvky, texty, obrázky, zvukové a obrazové materiály a také jiné autorské materiály, které vzhledem ke svému charakteru nemusí nést označení chráněno autorskými právy. Chráněna je také struktura jako individuální koncepční řešení. Jakékoli kopírování, citování, reprodukování, napodobování a šíření je povoleno jen na základě předchozího písemného souhlasu společnosti Piskar LITERAM D.O.O.

SJEDNEJTE SI BEZPLATNOU KONZULTACI

MÁM ZÁJEM O BEZPLATNOU KONZULTACI