Shopping Cart

V košarici ni izdelkov.

Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

družbe PISKAR LiteRAM d.o.o. za pogodbe, sklenjene preko spletne strani www.literam.net  

 1. SPLOŠNO

Splošni pogoji družbe PISKAR LiteRAM d.o.o. veljajo za vse pogodbe, ki so sklenjene z imenovano družbo kot ponudnikom preko spletne strani www.literam.net, razen, če pogodbeniki okoliščine posla izrecno pisno dogovorijo drugače.

Družba PISKAR LiteRAM d.o.o. izvaja spletno prodajo, namenjeno potrošnikom, v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVpot), Obligacijskim zakonikom (OZ) in Direktivo 2002/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. septembra 2002 o trženju finančnih storitev potrošnikom na daljavo in o spremembi Direktive Sveta 90/619/EGS ter direktiv 97/7/ES in 98/27/ES (UL L št. 271 z dne 9. 10. 2002, str. 16), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2007/64/ES.

Vizitka družbe PISKAR LiteRAM d.o.o., vključno z naslovom, na katerem družba dejansko opravlja dejavnost, telefonsko številko, elektronskim naslovom in finančnimi ter statusnopravnimi podatki, je objavljena in kupcu na običajen način dostopna na spletnih straneh, na katerih potrošnik izvaja naročilo.

Splošne pogoje pogodbe ponudnik lahko dopolni oziroma spremeni, zato kupcem predlaga, da jih pred vsakim nakupom ponovno preberejo.

 1. SKLENITEV POGODBE

Kupec sklene pogodbo z družbo in sprejme predmetne splošne pogoje poslovanja, ko je potrjeno njegovo naročilo, o čemer je ob potrjevanju naročila posebej opozorjen. Obenem je kupec opozorjen, da je s potrditvijo naročila zavezan plačati družbi PISKAR LiteRAM d.o.o. kupnino za naročeno blago.

S potrditvijo naročila kupec izjavlja, da ima polno poslovno sposobnost za izvedbo nakupa. V kolikor bi se kasneje ugotovilo, da kupec ni bil sposoben nakupa, za njegovo izvedbo oziroma za plačilo odgovarja zakoniti zastopnik kupca oziroma skrbnik.

 1. CENE IN POSTOPEK NAKUPA

Kupec pri naročanju izbira med izdelki, katerih bistvene lastnosti so opisane, opredeljena pa je tudi njihova cena, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami. Stroški dostave niso vključeni v ceno.

Naročilnico, ki se kreira ob izbiri izdelka, je možno spreminjati. Kupec izvaja nakup kot registriran uporabnik ali kot neregistriran uporabnik oziroma gost.

V naročilnici kupec posreduje naslednje podatke: i) podatke, ki se nanašajo na izdelek: proizvod z oznako, količina in cena, ii) podatke o kupcu: ime in priimek, država, kraj bivanja, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, način plačila, TRR. Naročilnica preneha z oddajo naročila.

Prodajna pogodba med kupcem in ponudnikom je sklenjena po tem, ko kupec odda naročilnico, na kar je posebej opozorjen. Po oddaji naročilnice ponudnik o prejemu naročila obvesti kupca na njegov elektronski naslov, ki ga je kupec navedel ob oddaji naročila, s čimer se šteje sklenitev prodajne pogodbe za potrjeno. V kolikor bi obstajale izredne okoliščine, zaradi katerih prodajalec kupcu proizvoda ne bi mogel izdobaviti, bo kupec o tem po potrditvi naročila tudi obveščen in prodajalec v zvezi s takšnim odstopom od pogodbe nima nobenih obveznosti, razen, če bi se izkazalo da je do neizpolnitve prišlo zaradi njegove grobe malomarnosti ali naklepnega ravnanja.

Naročilnica (pogodba) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in je kupcu skozi dostopna v njegovem uporabniškem profilu. Naročilnica se hrani v roku, predvidenem za njeno hrambo.

Račun z razčlenjenimi stroški bo kupcu predan ob dostavi blaga.

Ponudnik lahko zavrne dobavo blaga, v kolikor ima kupcev pri ponudniku že obstoječe odprte obveznosti ali če kupec zlorablja pravico do vračila blaga po 43.č členu Zakona o varstvu potrošnikov.

 1. PLAČILA

Prodajalec kupcu zagotovi naslednje načine plačila:

 1. Z gotovino po povzetju
 2. Plačilo preko spletnega nakazila na bančni račun prodajalca
 3. Plačilo s karticami preko PAYPAL-a
 4. Plačilo preko spletnega posa z Visa ali MasterCard kartico

Če kupec proizvod plača z bančnim nakazilom, je dolžan opraviti plačilo v roku 3 dni od sklenitve pogodbe, pri čemer se kot trenutek plačila šteje oddaja naloga za plačilo organizaciji za plačilni promet. V kolikor plačilo ni izvedeno v danem roku, se šteje, da je potrošnik od nakupa odstopil.

 1. POŠILJANJE IZDELKOV

Stroški dostave blaga bremenijo kupca, razen, če vrednost nakupa presega 50,00 EUR in so kupcu razvidni pred potrditvijo naročila. Za pošiljanje blaga je kupec zavezan posredovati naslov, na katerem je možna izvedba dostave, dostavo izvaja GLS.

V primeru izrecnega dogovora med strankama, je možen tudi osebni prevzem proizvoda.

Prodajalec se zavezuje kupcu na območju Republike Slovenije izdelke dobaviti v roku 3 dni, na območju EU pa je potrebno od dneva odpreme upoštevati število dni, kot jih za dostavo predvideva GLS. V kolikor je naročilo oddano po 16. uri, se kot dan odpreme šteje naslednji dan. Ob dobavi blaga preide nevarnost njegovega uničenja in poslabšanja na kupca.

Na območju Republike Slovenije znašajo stroški pošiljanja blaga, katerega vrednost znaša do ali 50,00 EUR in bremenijo kupca 3,35 EUR in DDV.

Prodajalec ne odgovarja za poškodbe, uničenje ali nezmožnost zagotavljanja izdelkov, do katerih pride zaradi naravnih nesreč, poplav, požarov, neurij, epidemij, zaradi vojnega stanja ali siceršnjih družbenih nemirov, stavk, prenehanja dela v industriji oziroma v drugih primerih, ko gre za višjo silo. V kolikor je dobava v danih okoliščinah onemogočena, se kupcu kupnina vrne na TRR in prodajna pogodba šteje za razvezano.

 1. ODSTOP OD POGODBE IN UVELJAVLJANJE NAPAK

Kupec, ki je potrošnik, lahko od pogodbe odstopi v roku 14 dni od prejema blaga, o čemer je dolžan prodajalca pisno obvestiti in vrniti proizvod, ki mora biti v celoti v brezhibnem stanju in neodprt. V kolikor gre za proizvod z rokom trajanja manj kot en teden ali proizvod, narejen posebej za naročnika in prilagojen njegovim željam, odstop od pogodbe ni več mogoč. V primeru ustreznega odstopa kupca od pogodbe, mu bo prodajalec vrnil že izvedena plačila v roku 14 dni, odkar je bil odstop podan.

Kupec od pogodbe odstopi z obrazcem, ki je Priloga k Pravilniku

Morebitne napake proizvoda lahko kupec, ki je potrošnik, uveljavlja v roku 2 mesecev, odkar je napako ugotovil, v vsakem primeru pa znotraj 2 let od izročitve. Napake ni možno uveljavljati po preteka roka za uporabo, ko izdelek.

Pomanjkljivosti dobavljenega izdelka, ki so posledica neustrezne dostave (kot je znatno poškodovana embalaža, zlom…) je kupec dolžan prodajalcu nemudoma pisno grajati, najkasneje pa v roku 3 dni.

Napake izdelka, v kolikor bi obstajale, je kupec dolžan obrazloženo grajati na elektronski ali poštni naslov prodajalca, objavljen na spletni strani ter grajani produkt  prodajalcu vrniti. V zvezi z utemeljenim zahtevkom ima kupec, ki je potrošnik, možnost uveljavljati, da prodajalec:

 • odpravi napako na blagu ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
 • vrne plačani znesek.

V svojem obvestilu o grajanju napak je kupec dolžan pojasniti, katero lastnost izdelka graja in kdaj jo je opazil. Prodajalec bo na njegove očitke v roku 8 dni odgovoril.

 1. SPORI

Ponudnik ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje sporov po tej pogodbi. Kot ponudnik spletne prodaje za območje Republike Slovenije, objavlja ponudnik povezavo do platforme za spletno reševanje potrošniških sporov: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL .

 1. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Družba PISKAR LiteRAM d.o.o. obdeluje osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

Upravljalec osebnih podatkov, ki so vneseni na spletni strani www.literam.net oziroma so pridobljeni na podlagi teh podatkov je družba PISKAR LiteRAM d.o.o. Družba ne izvaja profiliranja, obdelava pa se izvaja na način, da je skozi zagotovljena sledljivost. V kolikor bo upravljalec osebne podatke obdeloval s pogodbenimi obdelovalci, bo v ta namen sklenjena pogodba o obdelavi v skladu z zahtevami aktualne zakonodaje.

Kot vodila pri ravnanju z osebnimi podatki družba upošteva naslednja:

 1. Obdelava je zakonita, poštena in pregledna. Informacije in sporočila, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov, so posameznikom lahko dostopne in razumljive, izražene v jasnem in preprostem jeziku.
 2. Podatki so zbrani za izrecne in zakonite namene ter se ne obdelujejo dalje na način, ki ni združljiv s temi nameni.
 • Obdeluje se najmanjši obseg podatkov, kar pomeni, da so osebni podatki ustrezni, relevantni in omejeni na namene, zaradi katerih se obdelujejo.
 1. Podatki so točni in kadar je to potrebno, posodobljeni, zato so predvideni in izvedeni ukrepi za njihove posodobitve.
 2. Podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se obdelujejo (omejitev shranjevanja).
 3. Obdelava osebnih podatkov poteka na način, ki skozi zagotavlja njihovo varnost, vključno z zaščito pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo ter zlonamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo. V ta namen so predvideni ustrezni tehnični in organizacijski ukrepi.

Prodajalec obdeluje osebne podatke predvsem na osnovi in v namen izvajanja pogodbe, sklenjene s kupcem (tako se npr. obdeluje podatek o kupčevem naslovu, na katerega je potrebno dostaviti blago). Sicer pa lahko ponudnik osebne podatke obdeluje tudi na naslednjih podlagah:

 1. Privolitev-posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov. Posameznik lahko privolitev vedno prekliče, preklic pa je enako enostaven, kot je bila privolitev sama. Privolitev je prostovoljna.
 2. Obdelava je potrebna zaradi izpolnitve zakonske obveznosti, ki velja za upravljalca (npr. obdelava podatkov zaradi vodenja računov).
 • Obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe (ta podlaga bo prišla v primer zelo izjemoma).
 1. Obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljalcu.
 2. Obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljalec ali tretja oseba, razen, kadar na takimi interesi prevladajo interesi in temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti, kadar je posameznik otrok. Primer je neposredno trženje.

Kupec ima v zvezi s svojimi osebnimi podatki pravico do:

 1. preglednosti v zvezi z njegovimi osebnimi podatki (vse informacije, ki se mu zagotavljajo so v jedrnati, pregledni, razumljivi in lahko dostopni obliki ter jasnem in preprostem jeziku),
 2. dostopa oziroma seznanitve s svojimi osebnimi podatki,
 • popravka,
 1. izbrisa (pravica do pozabe)
 2. omejitve uporabe
 3. prenosljivosti in
 • ugovora

Za vse informacije in zahtevke v zvezi z osebnimi podatki je na voljo pooblaščena oseba družbe. Na vprašanja in zahteve bo upravljalec odgovoril brez odlašanja.

Osebni podatki, ki jih upravljalec obdeluje za sklenitev in izvajanje pogodbe so:

 1. Ime in priimek kupca
 2. Država / regija
 3. Ulica in hišna številka
 4. Stanovanje, nadstropje
 5. Poštna številka in kraj
 6. Telefon
 7. E-poštni naslov

Podatki, ki se nanašajo na izvedbo pogodbe se bodo obdelovali tekom sklepanja pogodbe in še dve leti po dobavi proizvodov. Računi in naročilnice se hranijo v obdobju, predvidenem s pozitivno zakonodajo.

 1. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Vse informacije ter vsebine na spletni strani www.literam.net, vključujoč znamke, znake, logote, označbe, tekste, grafike, ikone, slike, fotografije, audio klipe, zbirke podatkov in software, predstavljajo intelektualno lastnino, s katero je upravičena razpolagati družba PISKAR LiteRAM d.o.o. ter je kakršnakoli uporaba katerekoli od naštetih vsebin s strani tretjih nepooblaščenih oseb brez izrecnega pisnega soglasja nosilca pravic, prepovedana.